روشنايی

ایجاد در 01 بهمن 1392
    نكاتي در عكاسي ( قسمت دوم )سوژه را در مركز قرار ندهيد  سعي كنيد موضوع اصلي را در مركز تصوير قرار ندهيد عكاسان حرفه اي از قانون يك سوم استفاده مي كنند يعني سوژه يا موضوع اصلي را حدوداً ...