جهت پرداخت  از طریق شماره حساب از مشخصات زیر استفاده نمایید 

لطفا پس از پرداخت با شماره تلفن زیر تماس گرفته و مراتب را اطلاع دهید

 

روز های کاری ساعت ۱۲ الی ۱۹/۳۰

۰۲۶-۳۲۵۶۲۲۱۹

 

شماره حساب بانک آینده
۰۲۰۱۱۵۴۷۳۵۰۰۹
شماره شبا
IR۳۵-۰۶۲۰-۰۰۰۰-۰۰۲۰-۱۱۵۴-۷۳۵۰-۰۹
شماره کارت 
۶۳۶۲-۱۴۱۰-۴۲۸۶-۱۴۵۱

به نام خانم زهرا ستوده